TORVEPARKEN AFDELING 22

Forside

Kontakt os

Om os

Informations arkiv

Her er du: Forside  /   Beboerinfo  /   Husorden  /  

Husorden for Torveparken

INDLEDNING

Beboerne er pligtige at efterkomme de af selskabet, afdelingsbestyrelsen eller kommunen givne almindelige ordensregler og andre påbud, ligesom beboerne har pligt til at sørge for, at de givne retningslinjer og påbud også iagttages af personer, som af beboerne har fået adgang til de lejede.

1. AFFALD

Køkkenaffald skal altid være omhyggeligt indpakket, før det anbringes i affaldssækkene eller indkastes i skakter/Containere. De omdelte plastikposer til køkkenaffald skal benyttes. Væskende affald, skarpe ting, glasflasker og større kasserede effekter skal sorteres og lægges i de af ejendommen opstillede containere.
Døre, låger eller låg på skakter, skarnrum, affaldsstativer og containere skal holdes lukket.
Afbrænding af haveaffald er ikke tilladt.

2. ALTANER OG TERRASSER
ALTANER I BOLIGBLOKKE

Det er tilladt at opsætte altankasser. Markiser og altanforhæng opsættes af afdelingen og må ikke udskiftes/ændres til andre fabrikater eller farver. Almindelig vedligeholdelse af markiser og forhæng påhviler den enkelte lejer. Det er ikke tilladt at grille på altanerne.

TERRASSER TIL EN- OG TO-PLANS HUSENE

Solsejl og lignende er ikke tilladt at opsætte. Markiser kan ved indhentet tilladelse (kommunen) godkendes efter gældende regler.
Overdækninger og udestuer er kun tilladt, når de udføres efter den af kommunen godkendte tegning (kan købes hos Ejendomsmesteren)

For både altaner og terrasser gælder, at boring af huller i facadeplader ikke er tilladt, dog kan der i mellemrum af pladerne på altanvæg samt brandmure med forsigtighed monteres ophæng.

3. ANSVAR

Beboerne står selv for ansvar for overtrædelse af sunheds-, politi- og bygningsvedtægter. Ved overtrædelse holder lejeren afdelingen skadesløs.

4. ANTENNER

Fællesantenne forefindes. Andre antenner må kun opsættes efter ansøgning og gældende regler.

5. BAD OG TOILET

Badning om natten kan være til gene for de omkringboende.
Badning bør derfor ikke finde sted mellem kl. 24:00 og kl. 06:00.
I toiletskålen må intet henkastes, som kan tilstoppe afløbet. Utætheder ved cisterne, vandhaner m.m. skal omgående meldes til Ejendomsmesteren eller dennes afløser.

6. BORING OG ANDET STØJENDE ARBEJDE

Der må bores og lignende støjende arbejde: Hverdage indtil kl. 19:00, søn- og helligdage kl. 10:00 - 12:00. Herunder hører også støjende arbejder i garager, kælderrum, skure eller haver.

7. BYGNINGSÆNDRINGER

Ændring i lejligheden, kælderrum, garager må ikke finde sted ud forudgående skriftlig tilladelse fra afdelingen. Ændringer i de tekniske installationer må heller ikke udføres uden tilladelse, ligesom tilladelse til ekstra installationer skal indhentes.
Se vedligeholdelsesreglement, tillæg til vedligeholdelsesreglementet samt afdelingens Råderetskatalog

8. CYKLER

Cykler, knallerter, legeredskaber og lignende må ikke hensættes eller opbevares således, at de skæmmer bebyggelsen eller er til gene for de omkringboende.
Cykler, barnevogne legeredskaber og lignende må ikke hensættes/opbevares i trappeopgangene
De dertil indrettede cykelstativer skal benyttes
Cykel- og barnevognsrum må ikke tjene som opbevaring af kassable genstande, legeredskaber mm.
Cykel- og barnevognsrum skal være aflåst (nøgler udleveres af Ejendomsmesteren)
Knallerter og motorcykler må ikke opbevares i kældrene

9. FORURENING M.V.

Såfremt en lejer eller personer, som af lejeren har fået adgang til det lejede, er ansvarlig for forurening af trapper, gange legepladser, anlæg fællesarealer og lignende, skal rengøring omgående foretages eller foranlediges foretaget af vedkommende beboer, hvad enten forureningen skyldes et hændeligt uheld eller uagtsomhed. Unlades dette, vil rengøring blive foranlediget udført for beboerens regning.

10. FÆRDSEL

Cykling, motor- og knallertkørsel på boligvejene inden for bebyggelsen skal ske med særlig agtpågivenhed og under hensyntagen til legende børn. Politivedtægtens bestemmelser vedrørende almindelig færdsel skal overholdes.
Cykling, motor- og knallertkørsel er ikke tilladt på gangstier, fortove eller græsplæner

11. GRÆSPLÆNER OG BEPLANTNING

Alle vil gerne bo i et pænt kvarter. Boligselskabet og afdelingen har gjort sit til at skabe en god bebyggelse, og hvis beboerne - både voksne og børn - til dagligt vil gøre deres til at værne om beplantning og kollektive anlæg, kan man fortsat have en pæn bebyggelse. Unødig færdsel på græsplæner bør undgås i tøbrudsperioder.

12. HAVER

Regler for haver – lejligheder i stueplan:
Lejerne i stueplan har mulighed for at få etableret en have efter forudgående ansøgning.
Det er afdelingen der markerer skel og planter hæk – skellinjerne.
Lejeren må gerne få monteret en trappe fra altanen til haven for egen regning. Trappen skal udføres og monteres fagmæssigt korrekt (tegningen kan hentes hos Ejendomsmesteren).
Træer i haven må ikke være højere end undersiden af 1. sals vinduer.
Der må ikke bores noget fast i ejendommens ydermur bortset fra trappen.

Regler for haver – rækkehuse:
Det er muligt efter forudgående tilladelse at opsætte skur i for- eller baghave efter gældende skurreglement.

Regler for haver – generelt:
Der påhviler den beboer, som har have, at sørge for, at denne er i ordentlig stand (holdes fri fra ukrudt og hæk klippes). Græskanter skal holdes i en afstand af 30 cm fra hegn og hæk.
Beplantning må ikke kunne ødelægge husets sokkel. Der må derfor ikke plantes træer, buske og bede langs soklen.
Haveejere har pligt til at vedligeholde eventuelle levende hegn og træer. Levende hegn skal beskæres, så de ikke er højere end 180 cm.
Hvis beboere sætter deres egne hegn/stakit op, må det ikke være højere end 180 cm, og det skal vedligeholdes.

Haven må ikke benyttes som oplagringsplads eller lignende.

I tilfælde af misligholdelse vil beskæring finde sted af afdelingen for beboerens regning.

13. HUSDYR

Husdyr må ikke holdes (efter gentagende beboerafstemninger), og tilladelse vil ikke blive givet. Husdyr må ikke tages i pleje uden skriftlig tilladelse. Plejetilladelsen gives kun under forudsætning af, at dyret under luftning ikke benytter plæner, sandkasser, beplantning m.m.
Der kan højst søges plejetilladelse til 8 uger pr. år

14. LEG OG BOLDSPIL

Lad ikke børnene lege eller opholde sig på trapper, i kælder eller andre steder, hvor det kan være farligt eller til væsentlig gene for beboerne. Det er naturligvis ikke tilladt at tegne eller male på ejendommens træ- og murværk eller på anden måde beskadige ejendommen eller dens haveanlæg
Leg med legetøj som f.eks. bue og pil, luftbøsser, salonriffel og lignende er meget farligt og må derfor ikke finde sted på boligselskabets område
Støjende leg skal ophøre ved mørkets frembrud dog senest kl. 21.00.

15. MUSIK

Benyttelse af radio, fjernsyn og lignende samt benyttelse af musikinstrumenter skal ske med fornøden hensyntagen til de øvrige beboere
Politivedtægternes bestemmelser omhandlende lukning af vinduer og døre skal efterkommes.
Musikudøvelse må ikke finde sted efter kl. 22:00
I særlige tilfælde bør De sikre Dem, at naboen er indforstået med støj efter kl. 22:00

16. PARKERING

For at få én parkeringsplads, skal man have et indregistreret motorkøretøj.
Ved parkering af motorkøretøjer skal P-pladserne benyttes (der betales for tilhørende lejer).
Parkering helt eller delvist på fortove, græsplæner og legepladser er forbudt.

Lastvogne og store varevogne, samt campingvogne, trailere, sidevogne til motorcykler og ikke registrerede motorkøretøjer må ikke parkeres eller henstilles på boligvejene eller bebyggelsens P-pladser.
Ifølge politivedtægten må der ikke parkeres motorkøretøjer over 3.500 kg.

Det påhviler beboerne at sørge for, at deres gæster overholder de gældende regler

17. AKTIVITETSLOKALER OG ANDRE FÆLLESANLÆG

I Aktivitetslokaler og andre fællesanlæg skal de i afdelingen fastlagte bestemmelser vedrørende afbenyttelse m.v. efterkommes.

18. SKILTNING

Skilte og reklamer må kun anbringes/opsættes efter skriftlig tilladelse fra boligselskabet.
Navneskilte til boligerne må kun opsættes i den godkendte udførelse, som opsættes af ejendommens funktionærer.

19. STØJ

Der skal være stille på afdelingens område senest kl. 22:00. Der kan dispenseres for dette ved særlige lejligheder ved forudgående advisering af naboen.
Generende støj f.eks. motorstøj er ikke tilladt.

20. TRAPPEOPGANGE OG KÆLDERGANGE

Det er ikke tilladt at henstille cykler og barnevogne m.v. i trappeopgange eller kældergange. Rystning at måtter, skopudsning samt henstillen af fodtøj og lignende er ikke tilladt.
Ligeledes er alt støjende adfærd ikke tilladt.

21. UDLUFTNING

For at undgå fugtdannelse og dermed følgende ødelæggelser af træværk, tapet og maling bør der foretages en effektiv udluftning gennem vinduer og døre. Helst flere gange dagligt - blot 5-10 minutter ad gangen (hvor der lukkes for radiatorerne)

22. VASK, TØJTØRRING, BANKNING OG LIGNENDE

Enhver beboer har adgang til fællesvaskerierne efter de for afdelingen gældende regler.
Tørring bør kun finde sted i tørregårdene.
Tøjtørring i vinduer, på altaner og terrasser må ikke være synlig fra anlæg eller gade. Bankning af tæpper m.v. på hverdage fra kl. 8:00 - 12:00 samt fra kl. 17:00 - 19:00.
Luftning af sengetøj må kun finde sted inden kl. 12:00

23. VEDLIGEHOLDELSE, UD- OG INDVENDIG

Den udvendige vedligeholdelse påhviler afdelingen.
Den indvendige vedligeholdelse af det lejede påhviler beboeren.
Undtaget fra beboerens almindelige vedligeholdelsespligt er: Vedligeholdelse af faste installationer, herunder el, varme, afløb og vand.

I tilfælde af misligeholdelse eller bevidst tilsidesættelse af anvisninger fra afdelingen er beboeren dog erstatningspligtig. For forbedringer eller ændringer af boligen, hvortil der ikke kræves tilladelse påtager afdelingen sig kun vedligeholdelsespligten helt eller delvist, såfremt de pågældende arbejder i hvert enkelt tilfælde er godkendt af afdelingen. Mindstekravet for godkendelse vil være, at ændringen/forbedringen er udført håndværks- bygningsmæssigt forsvarligt, samt at der er anvendt godkendte materialer.
Se i øvrigt afdelingens vedligeholdelsesreglement. Tillæg til vedligeholdelsesreglement og Råderetskatalog.

24. VINDUER OG DØRE

Vinduer i lejligheden, dertil hørende kælderrum og lignende skal altid være forsynet med hele ruder.

25. ØDELÆGGELSER, HÆRVÆRK og LIGNENDE

Ved ødelæggelser og hærværk af ejendom og anlæg vil der fra boligselskabet side blive rejst erstatningskrav over for skadevolderen.

26. EFTERSKRIFT

I alles interesse anmodes beboerne om at medvirke til, at husordenens vejledning og bestemmelser følges.

Selskabets/afdelingens funktionærer har pligt til at observere og informere over for beboerne om eventuelle overtrædelser af gældende bestemmelser, og – såfremt givne informationer siddes overhørig – at indberette sagen for selskabet.

Afdelingsbestyrelsen har ret til at observere og informere over for beboerne om eventuelle overtrædelser af gældende bestemmelser, og – såfremt givne informationer siddes overhørig – at indberette sagen for selskabet.

Vedtaget på afdelingsmøde den 4. maj 2009
Forelagt organisationsbestyrelsen den 27. august 2009

Vedtaget på afdelingsmøde den 11. maj 2015
Forelagt organisationsbestyrelsen den 25. juni 2015

   
  Torveparken afd. 22 Kontortid
  Åstedvej 2, 2860 Søborg
Tlf. 4494 5237
E-mail: em4722@abg.dk
 
 
Daglig kl. 9:00 - 10:00
Onsdag tillige kl. 17:30 - 18:00